ความหาย

Posted on: พฤศจิกายน 11, 2016, by :

ความหมายของดอกบัวตามศาสนาพุทธ

ดอกบัวของศาสนาพุทธแทนความบริสุทธิ์ จิตใจที่ผ่องแผ้วสดใสไม่หมองมัว และความศรัทธา ทั้งยังหมายถึงการตรัสรู้บรรลุธรรมเมื่อเปรียบกับดอกบัวที่เคยอยู่ใต้โคลนตมได้โผล่พ้นน้ำออกมาเบ่งบานรับแสงตะวันในที่สุด

นอกจากนี้ดอกบัวสีต่าง ๆ ยังแทนความหายที่แตกต่างกันออกไปได้ด้วย ดังนี้

ดอกบัวสีน้ำเงิน       แทนชัยชนะที่จิตและปัญญามีเหนือกิเลส

ดอกบัวสีขาว          สื่อถึงความบริสุทธิ์ จิตใจที่สงบ ผ่องแผ้วสดใส

ดอกบัวสีม่วง         โดยปกติสีม่วงสื่อถึงความลึกลับ สำหรับดอกบัวสีนี้ก็เช่นเดียวกัน ที่สื่อความหมายถึงความลึกซึ้งของพุทธศาสนา ทั้งกลีบทั้งแปดของบัวสีม่วง ยังแทนมรรค 8 หนทางอันจะนำไปสู่การดับทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง

ดอกบัวสีชมพู         จัดเป็นบัวที่ประเสริฐสุด และนับเป็นดอกบัวซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า

ดอกบัวสีแดง          สีแดงมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับใจ ดอกบัวสีแดงจึงสื่อความหมายถึงใจที่มีความรักและความเห็นแก่เห็นใจต่อผู้อื่น

ความหมายของดอกบัวตามศาสนาฮินดู